Välkommen till

SD Malmö

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Invandring

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. I rådande situation behöver Malmö en invandringspaus.

Ett tryggt Malmö

Brottsbekämpning är i första hand en statlig angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på nationell nivå i form av fler poliser med ökade befogenheter, skärpta lagar och en ansvarsfull invandringspolitik. Sverigedemokraterna vill se ett utökat och förstärkt samarbete mellan kommunen och myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen samt andra myndigheter som kan vara relevanta för kommunen att inrätta samarbete med. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Alla områden ska bli tryggare med hjälp av fler ordningsvakter, förebyggande arbete och övervakningskameror.

Skola

Malmö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolor i alla delar av Malmö, både områden med höginkomsttagare så väl som låginkomsttagare, ska kunna leverera en utbildning som erbjuder eleverna möjligheten att skapa sig en ljus framtid. Skolan ska erbjuda en trygg studiemiljö samt inspirera eleverna att ta del av kunskap. Det ska finnas en tydlig koppling mellan skolan och arbetslivet. Föräldrar ska kunna skicka sina barn till förskolor och skolor utan att behöva oroa sig för att barnen ska utsättas för kränkningar.

Vård och omsorg

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas ambition är att Malmö ska ha Sveriges bästa vård- och omsorgsverksamhet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att man ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vi vill att det ställs högre krav än vad som är fallet idag på alla vårdgivare. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet prioriteras före priset.

Aktuellt

SD Malmö återremitterar grundskolebudgeten

Sverigedemokraterna i Malmö stads grundskolenämnd återremitterade idag, 2023-01-25, den föreslagna nämndsbudgeten. Nämndsbudgeten innehåller en besparing på strax över 89 miljoner kronor.   Magnus Olsson, oppositionsråd tillika gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar: Malmö stads grundskolor är redan idag starkt underfinansierade. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har lagt in en besparing på strax över 89 miljoner kronor på grundskolenämnden. Detta är […]

läs mer

Kommunstyrelsen 18 januari

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på Malmö stads ansökan till Europeiska Socialfonden om breddad rekrytering och inkluderade arbetsplatser, förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022–2026 samt två utökade objektsgodkännanden om 145 respektive 75 miljoner. Ansökan till Europeiska Socialfonden avser ”breddad rekrytering och inkluderade arbetsplatser”. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar: Sverigedemokraterna ställer […]

läs mer

Kommunstyrelsen 7 december

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsens upphandlingsplan skulle revideras och avslag på förslaget om att överföra budgetmedel för Öppna Malmö. Sverigedemokraterna har i förslaget till upphandlingsplan ställt sig negativa till tidningen ”Vårt Malmö”, vilket vi har gjort sedan tidigare. Likaså anser vi Sverigedemokrater att de planerade värdena för tolktjänster måste minska. Magnus Olsson (SD), […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Malmö